Tại sao các hệ thống kiểm soát truy cập lỗi thời lại là một vấn đề lớn

1095

Di chuyển sang các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý hiện đại giúp loại bỏ các lỗ hổng, bổ sung các khả năng đa ứng dụng và mở đường cho thông tin đăng nhập thân thiện với thiết bị di động

Nâng cấp từ công nghệ cũ hơn như hệ thống kiểm soát truy cập vật lý (PACS) có tiềm năng để cải thiện an ninh, giảm chi phí và nâng cao kinh nghiệm người dùng. Mặc dù các tổ chức hiểu nó là điều cần thiết để di chuyển về phía trước, các dự án nâng cấp đi kèm với những thách thức riêng của họ.  

Trong tài liệu này, TECHPRO cung cấp cho người dùng các nội dung chính sau:

  • Các hệ thống kiểm soát truy cập lỗi thời tạo ra các lỗ hổng và tại sao nó lại quan trọng đối với an ninh 

  • Làm thế nào để xây dựng các tình huống cho các công nghệ kiểm soát truy cập an toàn

  • Nắm bắt được Cơ hội giúp đỡ nâng cấp kiểm soát truy cập vật lý

Chi Tiết Tài Liệu : Tải Tại Đây


Bài viết khác